euro Money
euro Money
สกุลเงินยูโร
Euro Zone
Euro Zone
สหภาพยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป European Central Bank

Most Frequently Used Currencies In World Paymen

อันดับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระมากที่สุดในโลก

ดอลลาร์สหรัฐ
44%
ยูโร
28%
ปอนด์สเตอร์ลิง
7%
ญี่ปุ่น+ เยน
3%
จีน-หยวน
3%
Home

Euro Zone

ประวัติเงินสกุลยูโร
ยูโรโซนหมายถึงอะไร
สหภาพยุโรปคืออะไร

Currency exchange rate

99
สหรัฐอเมริกา-USD
99
ยูโรโซน+EUR
99
ญี่ปุ่น -JPY
99
จีน-CNY

Last Blog

อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
อันดับสกุลที่มีการใช้ชำระเงินมากที่สุดในโลก
February 27, 2018
แม้ว่าสกุลเงินทั่วโลกจะมีอยู่ด้วยกันมากมายแต่ส่วนใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกมักจะเป็นประเทศที่สกุลเงินนั้นๆ ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งจากการทำความเข้าใจเราจะเห็
ประวัติของธนบัตรไทย และขั้นตอนกว่าจะมาเป็นธนบัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
ประวัติของธนบัตรไทย และขั้นตอนกว่าจะมาเป็นธนบัตรที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
February 10, 2018
ธนบัตรถือเป็นรูปแบบของเงินตราประเภทหนึ่งที่เอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสิ่งของต่างๆ แต่ในอดีตสำหรับประเทศไทยเราก่อนที่จะมีธนบัตรก็เคยได้ใช้งานรูปแบบเงินตราอื่นๆ มาใช้งานเหมือนกันไม่ว่า
บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้
บนโลกนี้มีสกุลเงินอะไรบ้าง และประเทศอะไรที่ใช้สกุลเงินเหล่านี้
January 10, 2018
สกุลเงินเป็นหน่วยใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของความเป็นเงินตรา แต่ละประเทศจะมีการจัดตั้งสกุลเงินพร้อมกับค่าเงินของตนเองขึ้นมาเพื่อเป็นการกำหนดราคาต่างๆ ภายในประเทศของตนเองตามความเหมาะสมด้