euro Money
euro Money
สกุลเงินยูโร
Euro Zone
Euro Zone
สหภาพยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป
Mario Draghi ประธานธนาคารกลางยุโรป European Central Bank

Most Frequently Used Currencies In World Paymen

อันดับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระมากที่สุดในโลก

ดอลลาร์สหรัฐ
44%
ยูโร
28%
ปอนด์สเตอร์ลิง
7%
ญี่ปุ่น+ เยน
3%
จีน-หยวน
3%
Home

Euro Zone

ประวัติเงินสกุลยูโร
ยูโรโซนหมายถึงอะไร
สหภาพยุโรปคืออะไร

Currency exchange rate

99
สหรัฐอเมริกา-USD
99
ยูโรโซน+EUR
99
ญี่ปุ่น -JPY
99
จีน-CNY